0

King of Kung fu in School (Chinese version) and Translation

- Google Translation: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fm.xbiquge.cc%2Fbook_6711%2F&sandbox=1Chinese Version


 - https://m.xbiquge.cc/book_6711/Kevin Duke= Tang Zichen

Alan Miller= Wang Qiang

Lily Green= Liu Xiangyun

Charles Green=Liu Chenming

Shirley= Shangguanrou

Kelly Carter= Li Xuan'er

Jack Carter= Li Jinbao

Fiona= Shimei

Elsa Ray= Xu Meiqian

Ada= Xiaohuan

Eden= Jin Gui

Robin hood=Red Dust

Sally= Song Yu'er

Edward=Song Daitian

Andrew= Wei Ming

London=Linjiang City

Ben=Liu Yue

Emma=Wu Ma

Devon County=Dongyang County

Diego= Lin Chaofeng

Weldon=Lin Changbing

Brown Family=Qin Family

Martial Arts Academy=Wulin Academy

Daria=Chu Yiyan

Amanda=Qi Xueyun

Vincent=Wang Xing

Sophia=Chang Sun Wuyan